گروه آزمایشات

لیست گروه آزمایش L

LDH (Fluid) LDH (Asitict)
Lipase Lipoprotein
Lithium Lact
Lead (Pb) Leptospirosis Ab IgG
Leptospirosis Ab IgM Listeria Ab IgG
Leptospirosis Ab IgM Listeria Ab (IgG)
Listeria Ab (IgM) Liver cytosole 1
LkM Lupus anti Coagulant
LE cell Leptin
Lamotrigin Leptospira
Listeria PCR Liquid
Lafora Disease