گروه آزمایشات

لیست گروه آزمایش A

Acid phosphatase (total) ADA Fluid
ADA Fluid ADA serum
ADA serum Albumin
Aldolase Alkaline Phosphatase
Amylase serum Apolipoprotein A1
Apolipoprotein B Arylsulphatase A
Acetylcholine Receptor AC Alpha 1 anti Trypsin
Alpha-Gliadin –(IgA) Alpha-Gliadin IgG
AMA ANA (I.F)
ANA(IF) ANCA
Anti Aquaporin-4(NMO Ab) Anti Bordetella Ab
Anti Cardiolipin Ab(IgG) Anti Cardiolipin Ab (IgM)
Anti Centromer Ab(Cenp B) Anti Citrulinated Peptide
Anti Desmoglein(1/EU90) Anti DNA (ds)
Anti Endomysial Ab (IgA) Anti Endomysial Ab (IgG)
Anti GAD Anti GM1 Ab (IgG)
Anti GM1 Ab (IgM) Anti Histone
Anti Insulin Anti intrinsic factor
Anti Islet Cell Anti –Jo- 1antibodeis
Anti MCV Anti MPO ( P – ANCA )
Anti Musk Anti NMD CSF
Anti Parietal Ab Anti Parietal Cell Ab (I.F)
Anti Pemphygus Ab (IgG) Anti Phospholipid Ab (IgM)
Anti Platelet Ab Anti PR3 (C –ANCA )
Anti SCL-70 IgG Anti Smith Ab
Anti smooth Muscle Anti SS-A(Ro)
Anti SS-B(La) Anti Strongyloides
Anti TB Ab (IgA) Anti TPO
Anti-Cerebellum Anti-PCP IgG
Anti-PCP IgG-2 APTT-LA
ASCA (IgG) ASCA-A
ASO ACTH (ECL)
ADAMS 13 Aldosteron (0)
Alpha 1 Inhibitor Androstendione
Anti Mullerian Hormone Anti Pneumona(IgG2)
Anti Pneumonia(IgG) Alpha Fetoprotein Fluid
Alperazolam ABL – BCR (quantitative)
Achondroplasia-Mutation Adeno PCR (Urine)
Adeno. PCR (Blood) Anti NMDA ab IgG
Anti NMDA IgA Anti NMDA AgM
Aggregatian platlete Anti Thrombin III
APC-R Alpha Feto Protein (ECL)
Acid –P(semen) Anti Sperm Ab
Antidepresseurs Alprazolam
Alpha Feto protein Amniocentesis
Acardia-Guttires Achondroplasia
Alport Syndrom Angelman
Array CGh Arthregryposis
Ataxia AFP Amnion